25 Temmuz 2016

TEV –1 Adet Taşınmazın Değer Tespit İşi İçin Hizmet Alımı


(GM2379) Mülkiyetinin ¾’ü Vakfımıza ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, tapunun 2538 Ada, 25 parselde kain ve toplam 1155 m² kapalı alana sahip Bodrum+Zemin+3 Normal Kat’tan oluşan Apartman vasıflı taşınmaz için güncel satış ve kira değeri ile birlikte en iyi ve en faydalı kullanım analizi – proje  geliştirme içeren ekspertiz raporunun hazırlanması işi. 

Raporun içeriğinde aşağıdaki başlıklar göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. 

Bölgesel Değerlendirme,

o Şehrin genel sosyal ve ekonomik verileri,

o Özel veriler (Ulaşım, sosyal ve ekonomik veriler, turizm, depremsellik, yapılaşma, şehrin planlama bölgeleri ve gelişmesi vs.),

o Gayrimenkulun bulunduğu bölgenin analizi,

o Gayrimenkulun yeri, konumu, yakın çevre bilgisi,

o Tapu kayıt bilgileri,

o Kullanıma dair yasal izinler ve belgeler, mevcut imar durumu bilgileri,

o Taşınmazın değerine etki eden faktörler,

Pazar Araştırması,

o Bölgeyi makro ve mikro ölçekte bölgesel inceleme (Sektörel Etüd),

- Mülk üzerinde yapılabilecek fonksiyonların tespiti (Otel, ofis, konut ve diğer sektörleri)

- Sektördeki mevcut projelerin analizi,

- Bölgede benzer fonksiyonlu yapılarda arz-talep durumu,

- Mevcut ve devam eden projelerin durumu ve fiyatları, satış hızları, performansları,

- Sektörlerle ilgili SWOT analizi,

- Sektörle ilgili gelecekteki beklentiler ve profesyonel görüşümüz,

Proje Değerleme,

o Yapılan projeye ilişkin öngörülen fonksiyonlar için satış ve kira fiyatları ve doluluk oranları, inşaat maliyetleri ve yıllara dağılımı,

o Projede yer alacak fonksiyonların fizibilitesi ile ilgili,

- Projeksiyonu oluşturan varsayımlar ve nedenleri,

- Bu öngörülere istinaden; geleceğe yönelik yıllık performans dağılımı,

- Gelir-gider projeksiyonlarımız (Sadece gayrimenkul açısından vergi, sermaye maliyeti vs. dahil değil),

- İndirgenmiş nakit akımı yöntemi ile fon yaratımı, 

Konuları dikkate alınacaktır. 

İhaleye konu olan taşınmazla ilgili tapu örneği ve gerekli evraklar 25.07.2016 tarihinden itibaren Vakfımız Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.   

Söz konusu iş için ihaleye katılmak isteyen SPK Lisanslı değerleme firmaların 05.08.2016 tarihi saat 12:00’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr ve caltay@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz. 

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.