20 Eylül 2018

Türk Eğitim Vakfı’na Ait Bina Yönetimlerinin Denetlenmesi İçin Hizmet Alımı İşi


Hizmet Alımının Kapsamı: Türk Eğitim Vakfı’nın maliki bulunduğu muhtelif adreslerdeki İş Merkezi ve Konut vasıflı binaların yönetim hizmetlerinin denetlenmesi ve rutin kontrollerinin yapılması ve bina yönetim modelinin oluşturulması, demirbaş kontrolü hususlarında danışmanlık yapılması, belirtilen adreslerdeki taşınmazların periyodik mali denetiminin yapılması ve raporlanması ile aşağıdaki hususlarda hizmet alınması kapsamında:

1.    İşletme projelerinin kontrol ve denetiminin yapılması

2.    Bina ortak alan ve yönetim giderlerinin denetlenmesi, gider takibinin yapılması, bina yönetimi tarafından yapılan harcamaların (bakım&onarım, sarf malzemesi, hizmet alımı gibi) piyasa değerleri dikkate alınarak denetimi,

3.    Bina Yönetimi ile servis sağlayıcılar arasında imzalanan sözleşme içerikleri ve uygulamaların kontrolü

4.    Bina Yönetiminin mali denetiminin yapılması,

5.    Bankalar, kiracılar ve tedarikçiler ve servis sağlayıcılar ile mutabakat yapılması, servis sağlayıcılardan alınan hizmet kapsamında çalışanların özlük hakları ile ilgili denetimlerin yapılması (SGK kontrolü, izin, fazla mesai gibi)

6.    İSG uygulamalarının ve raporlarının gözden geçirilmesi,

7.    Demirbaş amortisman planı oluşturulması

8.    Finansal bilgilerde yer alan bankalar ve diğer hazır değerler hesapları altında yer alan bakiyelerin bankalardan gelecek imzalı kaşeli ekstreler ile kontrol edilmesi.

9.    Sürekli alım yapılan tedarikçi bilgilerinin TEV’e iletilmesi ve bina yönetim şirketi tarafından veya ilgili kişiler tarafından referans kontrolü yapılması.

10. İşveren ve Alt işveren SGK kontrolleri ile işletme bütçe kontrollerinin yapılması,

11. Demirbaş alımları ve acil alımlarda bina yönetim firmasının TEV’den onay aldığının ve sözleşmede belirtilen koşullarda teklif aldığının kontrolü.

12. Demirbaş yatırımı için bütçe ayrılmasına destek verilmesi gibi ileriye yönelik konularla ilgili sistemlerin oluşturulması hususunda danışmanlık verilmesi.

13. Türk Eğitim Vakfı bina yönetim hizmet alımı ihalesinde hizmet alım süreci ve sözleşme aşamasında danışmanlık verilmesi. 

Hizmet alımına konu taşınmaz bilgileri ile ihale şartnamesini emlak@tev.org.tr adresinden mail yolu ile veya 0212 318 68 98 no.lu telefondan Emlak Müdürlüğü – Ozan Danışman’dan temin edebilirsiniz.

Söz konusu hizmet alımı işi için teklif vermek isteyen firmaların davet usulü ile 01.10.2018 tarihi saat 17:30’a kadar tekliflerini emlak@tev.org.tr adresi üzerinden ya da posta yoluyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 TEV-Kocabaş İşhanı Kat:6 Şişli-İstanbul” adresine ulaştırmalarını rica ederiz.   

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, ihale şartnamesi ve hizmet sözleşmesinde gerekli hallerde değişiklik yapmaya, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.