TEV-FIAT-TOFAŞ İtalya Bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI

2019-2020 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI BURSLARI

HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

 

İtalya’da; TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonundan; Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanında öğrenim görenler, (TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2019)

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre 2 yıl yani 21 ay verilir ve Eylül-Ekim 2019’da İtalya’da yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

 

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER :

 

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 27 yaşından büyük olmamaları (1992 doğumlular başvurabilir daha öncesi kabul edilmez.),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir.),
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL IBT en az 80, IELTS 6 Akademik olan)
 • Almanca, Fransızca veya İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hakimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri, (Bu belgeler İstanbul Ankara ve İzmir’deki Alman, Fransız ve İtalyan Kültür derneklerinden alınabilir.)
 • İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer dallarda GRE testleri ile ölçülecektir. Adaylar aldıkları testlerin toplam sonucunda %50’lik dilime girmeleri gereklidir.
 • Not: Batı Avrupa ülkelerindeki üniversiteleri adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa adayın almasına gerek yoktur. Sadece yabancı dil sınav sonucunu vermesi yeterlidir.

 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER :

Adaylar hazırlayacakları belgeleri aşağıdaki sıraya göre en üste 1 gelecek şekilde dosyaya koyacaklardır.

 

 • TEV başvuru formu, http://yurtdisi.tev.org.tr/ (TEV online başvuru formunun doldurulması, kayıt edilmesi ve çıktısının alınıp dosyaya eklenmesi zorunludur)
 • Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,
 • Yurt dışındaki üniversitelerden alınmış kabul belgesi varsa eklenmeli henüz yoksa aşağıda verilen tarihe kadar alınıp TEV’e iletilmesi gereklidir.
 • Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 • Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği, (Okuldan ya da Noterden onaylı)
 • Öğrenim görülecek okulun adaydan istediği sınav sonucu (GRE, TOEFL, IELTS) GRE okul zorunlu tutmadıkça gerekli değildir. Aşağıda bu konuda detay bilgi mevcuttur.
 • Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren genel not dökümü,
 • Aile nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Ailenin gelir durumun gösterir belgeleri (Maaş bordrosu, gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi gibi)

 

Kapsayacak başvuru dosyalarını;
Tüm belgelerin telli plastik dosyaya düzgünce takılıp,
En geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.
* Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

 

 • Yabancı Dil Sınav sonucu hakkında; Adaylar, TOEFL (en az 79) veya IELTS (akademik en az 6) almak zorundadır aday üniversitenin bu sınav sonucunu hangi tarihe kadar istediğini kontrol etmelidir. Eğer aday üniversite öğrenimini İngilizce almış ve İtalya’daki okul kendisinden İngilizceyi zorunlu tutmuyorsa adayın bu sınavları alması gerekmez okulun zorunlu tutmadığını göstermesi yeterlidir.
 • TEV-FIAT-TOFAŞ burs fonu adayı %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görmemiş ise Şubat ayı sonuna kadar mutlaka geçerli bir IELTS ya da TOEFL sınav sonucunu TEV’e iletmek zorundadır.
 • İtalya’daki üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar aday tarafından yapılacaktır. Aday kabullerini ve en geç 1 Nisan 2018 tarihine kadar Vakfa ulaştırılması gerekmektedir. Kabul almadıysa yine bu tarih içinde TEV’e ne aşamada olduğunu bildirmesi gereklidir.
 • Yukarıda belirtilen işlemleri yapanlar TEV tarafından daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na aşağıda belirtilen durumda Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra taahhütnamede belirtilen şartlarda yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir.
 • İTALYA’da; TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonunun yukarıda belirtilen şartlarına göre otomotiv sektöründe çalışılabilecek alanları kapsayacak şekilde yüksek lisans öğrenimi için burslar verilecektir. Bursiyerler master öğrenimlerini normal süresi içerisinde tamamlayıp TOFAŞ Koç Holding A.Ş. veya FIAT Automobiles SpA (FGA) bünyesindeki TOFAŞ’ın uygun göreceği bir şirkette yüksek lisans eğitim süresinin asgari iki katı süreyle ilgili şirket ve bursiyer tarafından belirlenecek pozisyonda (aylık ücret, mesai gün ve saatleri, vs. alacak şekilde) çalışmak için taahhütname vereceklerdir. Bu şartları yerine getirmeyenler ile başarısız olanlar, öğrenimini izinsiz bırakanlar ya da kurallara karşı gelip ceza alanlar aldığı bursun iki katını TEV-FIAT Burs Fonuna ödeme tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte nakden ve defaten derhal iade edecektir. Adaylar 1 Nisan 2019 tarihine kadar ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi veren İtalya’daki üniversitelerden kabullerini kendileri alacaklardır. Kabul belgesi alım süresi Nisan ayı sonunu bulacaklar ise bu konuda TEV’e bilgi verip süre için onay almalıdır. Kabulleri ile birlikte eğer İtalya’daki üniversite adaydan İngilizce dil bilgisini gösteren IELTS ya da TOEFL sonucu veya İtalyanca sınav sonucu istiyorsa aday dil sınav soncunu TEV’e vermek zorundadır. Eğer üniversite adaydan İngilizce dil yeterlilik belgesi istemiyorsa aday bunu TEV’e belgelendirirse yabancı dil sonucunu TEV’e vermekten muaf olur. 2019 Nisan-Mayıs  aylarında TEV ve TOFAŞ tarafından yapılacak mülakattan sonra bursiyerliğe hak kazananlar belirlenecektir.

 

Not: İtalya’daki okulların yıllık yaklaşık olarak 2500 Euro'luk bir ücreti olabiliyor. Belirtilen bu rakam gelir seviyesi en yüksek öğrencilerden talep edilen maksimum fee miktarıdır. Ancak birçok öğrenci ödemez. Bunun için uluslararası tüm öğrenciler ailelerinin maaş dökümü ve gelir durumlarını bildiren belgelerle birlikte bir devlet kurumuna (EDISU Piedmonte) başvurup gelir testi yaptırabilirler. (ISEE Certficate). Öğrenciler bu gelir testi sonucu diğer öğrencilerle karşılaştırılarak bir sıralamaya girer ve bu listedeki sıralamalarına göre belirtilen bu ücretin belli bir yüzdesini öder veya kendilerinden hiç bir ücret talep edilmez. (Genellikle Türkiye'den giden öğrencilerin gelir durumu TL'den Euro'ya çevirildiği için onlardan hiç ücret talep edilmiyor).

 

ÖNEMLİ BİLGİLER :

 

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla yapılacak müracaat kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir alan için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.