TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI

2017-2018 ÖĞRETİM YILI

TEV, ABD ve BATI AVRUPA YURT DIŞI BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

 

a) A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde; Bilgisayar, Sistem, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre (Bu alanlarında öğrenim görenler) İşletme Yönetimi (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Yöneticilik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık, (Bu alanlarda öğrenim görenler), Sürdürebilirlik, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler) Bitkisel Biyoçeşitlilik - Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), Müzik ve Plastik Sanatlar alanlarında, (TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Ocak 2017 - BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR )

 

b) İtalya’da; TEV-FIAT Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanında öğrenim görenler,(27 yaşından büyük olmayanlar aday olabilir.) (TEV’e son dosya teslim tarihi 28 Şubat 2017)

 

Burslar üniversitelerin öğrenim sürelerine göre (MBA, MSc, MA, MPhil) 9 - 21 ay verilir ve Eylül-Ekim 2017’de yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1987 doğumlular müracaat edebilir.),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları (İşletme Yönetimi dalına yalnızca mezunlar başvurabilir.),
 • Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3 genel not ortalamasına sahip olmaları,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL IBT en az 79–80, IELTS 6 Akademik olan)
 • Almanca, Fransızca veya İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hakimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri, (Bu belgeler İstanbul Ankara ve İzmir’deki Alman, Fransız ve İtalyan Kültür derneklerinden alınabilir.)
 • İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer dallarda GRE testleri ile ölçülecektir. Adaylar aldıkları testlerin toplam sonucunda %50’lik dilime girmeleri gereklidir.
 • Not: Batı Avrupa ülkelerindeki üniversiteleri adaylardan GRE sınav sonucu istemiyorsa adayın almasına gerek yoktur. Sadece yabancı dil sınav sonucunu vermesi yeterlidir.

 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar,

 • TEV Müracaat formu, http://yurtdisi.tev.org.tr/ (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir)
 • Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği, (Okuldan ya da Noterden onaylı)
 • Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren genel not dökümü,
 • Yüksek öğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları,
 • Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,
 • Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet, e-devlet sayfasından alınabilir)
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Ailenin gelir durumun gösterir belgeleri (Maaş bordrosu, gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi gibi) 

kapsayacak dosyalarını en geç yukarıdaki ilgili maddenin sonunda verilen tarihe kadar TEV’in İstanbul Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. Dosyalarını elden verecek adaylar 31 Ocak 2017 tarihine kadar TEV’e elden verebilirler.

 

2. Adaylar; TOEFL veya IELTS (akademik), GRE ve GMAT sınavları için ilgili web sitelerinden bilgi alabilirler. (GMAT sınavı için www.mba.com adresinden girerek tüm bilgileri, sınav tarihini, ödemeyi yapmak mümkündür.)

Yurt dışındaki üniversitelere bu testlerin son teslim tarihi genellikle Aralık ayı sonudur. Bu nedenle adayların test neticelerini zamanında üniversitelere gönderebilmeleri için vakit geçirmeden ilgili kuruluşlarla irtibata geçip sınavlara girmeleri gerekmektedir. Ayrıca, adayların test sonuçlarının birer örneğini TEV’na en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

 • Yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar aday tarafından yapılacaktır. Kabul belgelerinin konularında en iyi ABD’de ilk yirmi, Batı Avrupa ülkelerinde ise Dünya çapında ilk 50 içine giren üniversiteden alınması ve en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar Vakfa ulaştırılması gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen sınavlarda istenilen seviyeyi tutturanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na Noter’den tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir.
 • Bursiyerler öğrenimleri süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.

 

İTALYA’da; TEV-FIAT Burs Fonundan, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği dallarında öğrenim gören ve 27 yaşından büyük olmayanların aday olabilecekleri ve otomotiv sektöründe çalışılabilecek alanları kapsayacak şekilde yüksek lisans öğrenimi için burslar verilecektir. Bursiyerler master öğrenimlerini normal süresi içerisinde tamamlayıp TOFAŞ Koç Holding A.Ş. veya FIAT Automobiles SpA (FGA) bünyesindeki TOFAŞ’ın uygun göreceği bir şirkette yüksek lisans eğitim süresinin asgari iki katı süreyle ilgili şirket ve bursiyer tarafından belirlenecek pozisyonda (aylık ücret, mesai gün ve saatleri, vs. alacak şekilde) çalışmak için taahhütname vereceklerdir. Bu şartları yerine getirmeyenler ile başarısız olanlar, öğrenimini izinsiz bırakanlar ya da kurallara karşı gelip ceza alanlar aldığı bursun iki katını TEV-FIAT Burs Fonuna ödeme tarihinden itibaren işleyen faiziyle birlikte nakden ve defaten derhal iade edecektir. Adaylar 15 Nisan 2017 tarihine kadar ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi veren İtalya’daki üniversitelerden kabullerini kendileri alacaklardır. Kabulleri ile birlikte eğer İtalya’daki üniversite adaydan İngilizce dil bilgisini gösteren IELTS ya da TOEFL sonucu,veya İtalyanca sınav sonucu istiyorsa aday dil sınav soncunu TEV’e vermek zorundadır. Eğer üniversite adaydan İngilizce dil yeterlilik belgesi istemiyorsa aday bunu TEV’e belgelendirirse yabancı dil sonucunu TEV’e vermekten muaf olur. 2017 Mayıs ya da Haziran aylarında TEV ve TOFAŞ tarafından yapılacak mülakattan sonra bursiyerliğe hak kazananlar belirlenecektir.

Not: İtalya’daki okulların yıllık yaklaşık olarak 2500 Euro'luk bir ücreti olabiliyor. Belirtilen bu rakam gelir seviyesi en yüksek öğrencilerden talep edilen maksimum fee miktarıdır. Ancak birçok öğrenci ödemez. Bunun için uluslararası tüm öğrenciler ailelerinin maaş dökümü ve gelir durumlarını bildiren belgelerle birlikte bir devlet kurumuna (EDISU Piedmonte) başvurup gelir testi yaptırabilirler. (ISEE Certficate). Öğrenciler bu gelir testi sonucu diğer öğrencilerle karşılaştırılarak bir sıralamaya girer ve bu listedeki sıralamalarına göre belirtilen bu ücretin belli bir yüzdesini öder veya kendilerinden hiç bir ücret talep edilmez. (Genellikle Türkiye'den giden öğrencilerin gelir durumu TL'den Euro'ya çevirildiği için onlardan hiç ücret talep edilmiyor).

 

 • “Eğitim Bilimleri” alanında aşağıdaki konulardan birinden kabul almak gereklidir.

1

Counselling - Personnel Services

Danışmanlık-Personel Hizmetleri

2

Elementary and Preschool Education

İlköğretim ve Okul öncesi

3

Special Education

Özel Egitim

4

Higher Education Administration

Yükseköğretim Yönetimi

5

Early Child Education

Erken Çocuk Eğitimi

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla yapılacak müracaat kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday sürekli kullanacağı e-posta adresini doğru vermesi ve kullanması gerekir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

 

İngiltere’deki Üniversitelere Müracaat için Adayların Dikkatle Okuması Gerekmektedir;

1- BRITISH SIDE İNGİLTERE’DE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI  (www.britishside-edu.com)

British Side English Language School, Türkiye’de devam eden eğitimlerinin yanı sıra İngiltere’de üniversite eğitimi görmek isteyen Türk öğrencilere de yardımcı oluyor. İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrencilere tercihlerine yönelik doğru okul seçiminde bulunmaları konusunda danışmanlık sunmaktadır. TEV burslarına başvuran öğrenci adayları için danışmanlık hizmetleri ücretsizdir. BRITISH SIDE, Uzun yıllar British Council’da görev yapmış ve eğitim almış uzman kadroyla, Öğrenciler için eğitim danışmanlığı, Sadece İngiltere üzerine danışmanlık hizmeti sunulması, vize danışmanlığı ve konaklama başvurularına destek, Öğrencilere İngiltere’de eğitimleri süresince verdiğimiz destek, İngiltere’ye gidiş öncesi Öğrenci Yaşamı konulu toplantılar, Eski öğrencilerden referanslar, İngiliz üniversitelerden seminerler ve toplantılar, İngiltere’deki eğitim öncesi, British Side’da IELTS/TOEFL hazırlık programları.

İLETİŞİM : British Side, English Language School, Barbaros Bulvarı Akdogan Sok No.43  Beşiktaş-İstanbul

Tel. 90 212 327 27 01 Fax. 90 212 327 94 36 E-mail. info@britishside-edu.com

Bilgi için: Pelin Akçay  pelin.akcay@britishside-edu.com

BRITISH SIDE (Ücretsiz) DANIŞMANLIK YAPTIĞI ÜNİVERSİTELER HAKKINDA WEB SİTELERİNDEN TAKİP EDİNİZ.

  

2- EDCON  İNGİLTERE’DE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI  (www.edcon.com.tr)

İngiltere’deki üniversiteler hakkında bilgi almak, alanlarınızdaki en iyi bölüm ve üniversiteleri belirlemek için EDCON Eğitim Danışmanlığı Şirketi ile temasa geçebilirsiniz. EDCON aşağıda yazılı devlet üniversitelerinin Resmi Türkiye Temsilciliği ile başka üniversitelerinde temsilciliğini yapıyor. Bu üniversiteler ve İngiltere’de eğitim hakkında sizlere profesyonelce bilgi veriyor ve kabul alabilmeniz için sizden hiç bir ücret talebinde bulunmadan gerekenleri yapıyorlar. (EDCON, TEV adaylarındanÜniversitelerle yapılan yazışmaların posta ücretlerini almamaktadır.)

EDCON Eğitim Danışmanlığından; Fulya AKÇILfulyaakcil@edcon.com.tr  Tel: 0212-234 48 99 veya 234 36 75 Fax: 0212-230 17 61

EDCON’un DANIŞMANLIK YAPTIĞI ÜNİVERSİTELER HAKKINDA WEB SİTELERİNDEN TAKİP EDİNİZ.

  

ABD TOP 20 Üniversite Listesi İçin Tıklayınız

TEV Yurtdışı Başvuru Formu