TEV-Garring Vakfı Danimarka bursları


TÜRK EĞİTİM VAKFI

DANİMARKA BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

(Son Başvuru tarihi 28 Şubat 2017)

 

Türk Eğitim Vakfı, Garring Vakfı Fonundan 2017–2018 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi ve İnşaat Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim görenlere yüksek lisans (Master’s Degree) öğrenimi için burs verecektir.

 

 • Öğrenim ve burs süresi MSc için en fazla 24 aydır ve Eylül-Ekim 2017’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.

 

 • DTU’da yüksek lisans başvuruları her yıl Ocak ayı ortasında sona erer adaylın bir an önce DTU’da ilgili bölüm ile temasa geçmesi ve başvurusunu yapması gerekir. international@adm.dtu.dk

 

 • DTU başarılı öğrenciler için okul ücreti bursları sağlar. Bu nedenle adayın başvuru sırasında okul ücreti bursundan muafiyet için DTU’da ilgili bölüme başvurması ve DTU’nun istediği belgeleri DTU’ya iletmesi ayrıca Garring Vakfı bursu adayı olduğunu bildirmesi gerekir. TEV-Garring Vakfı burs sonuçları 2017 Haziran ayı ortasında kesin olarak belirlenecektir. Aday bu tarihte kesin olarak burs aldığını bildirebilir.  DTU adaylardan akademik başarılarını belgelemelerini ve ayrıca varsa ödüller ile sosyal, gönüllü çalışmalar gibi ayrıntılar ister. Adaylar bunlara dikkat etmelidir. DTU’nun güncel uygulamaları dikkate alınmalıdır. TEV-Garring Vakfı bursundan yararlanmak için okul ücreti

muafiyetinden yararlanmak istediğini DTU’ya ilgili bölüme bildirebilir.   http://www.dtu.dk/english/education/msc/tuition_fees_and_terms_of_payment/tuition_fee_waivers

 

1)    ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1987 doğumlular müracaat edebilir.),
 • Yukarıda belirtilen dallarla ilgili alanlarda öğretim yapan fakültelerden mezun olmaları (Son sınıf öğrencileri de başvurabilirler.),
 • Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3 genel not ortalamasına sahip olmaları, (Yalnızca Türkiye’deki TC üniversitelerinde öğrenim görenler.)
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL sınavında en az 79-80 IELTS 6,5) Bu madde açıklaması için aşağıdaki 3 nolu sınav sonuçları bölümüne bakınız.

 

2)    YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Müracaat etmek isteyenlerin;

 • Müracaat formu, ( http://yurtdisi.tev.org.tr/) (TEV başvuru online form doldurulması zorunludur, çıktısı dosyaya eklenecektir)
  • Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı İngilizce örneği (Okuldan ya da Noterden),
  • Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,
  • Yüksek öğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları,
  • Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Danimarka’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,
  • Vukuatlı nüfus kaydı ile nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet, e-devlet sayfasından da alınabilir)
  • İki adet vesikalık fotoğraf,
  • Aile gelir durumunu gösterir belgeler, (Maaş bordrosu, gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi gibi)

kapsayacak müracaat dosyasını en geç 28 Şubat 2017 tarihine kadar TEV’in İstanbul Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. (Adaylar belgeleri sırayla telli plastik dosyaya takılı şekilde verebilir.)

 

3)     SINAV SONUÇLARI HAKKINDA:

 • DTU adaydan GRE, IELTS ya da TOEFL gibi sınav sonuçlarını istiyorsa aday sınavlar için ilgili kurumlarla irtibata geçip sınavları zamanında alıp DTU’ya ve TEV’e vermek zorundadır. Aday test sonuçlarının birer örneğini en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar TEV’e vermesi gerekir. Ancak DTU’ adayı bu sınav sonuçlarından muaf tutuyorsa ve aday bu durumu TEV’e belgelendirirse sınavları almasına ve sonuçlarını TEV’e vermesine gerek kalmaz, aday bu sınav sonuçlarından muaf tutulur.

 

Danimarka Teknik Üniversitesi’nden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar adaylar tarafından yapılacaktır. Adayların kabul belgesini en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gerekmektedir.

 

Technical University of Denmark

International Office DTU - Building 101 A DK - 2800 Lyngby

DENMARK

Tel: 45 45 25 25 25, Fax: 45 45 88 80 40, Email: dgh@adm.dtu.dk

 

* DTU yalnızca TEV-Garring Vakfı Fonu adaylarından okul ücreti almayabilmektedir. Müracaatınızda TEV-Garring Vakfı adayı olduğunuzu bildirebilirsiniz. Adaylar bu konuda Bayan Mette Bruun’dan mbr@bruunhjejle.dk bilgi alabilirler.

 

 • Yukarıda belirtilen sınavlarda başarılı olanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehir içi ve şehirlerarası vb. masrafları kendilerine aittir. Mülakatı takiben adaylar; genel not ortalamaları, sınav ve mülakat sonuçları ile ailelerinin mali durumlarına göre değerlendirilecektir.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na Noterden tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra 10 yıl içinde yurda dönmeyi ve öğrenim süresinin iki katı kadar Türkiye’de çalışmayı şimdiden kabulleneceklerdir. Master öğrenimini tamamlayanlar doktora yapmak isterlerse TEV’den izin alarak doktoralarına devam edebilirler ve doktora öğreniminden sonra yurda dönebilirler. Burslar doktora öğrenimini kapsamaz.

 

 • NEDEN DTU?

Kuzey ülkeleri arasında bakıldığında en iyi üniversiteler arasında DTU yer almaktadır.

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla müracaatlar kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday sürekli kullanacağı e-posta adresini doğru vermesi ve kullanması gerekir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

 

TEV Yurtdışı Başvuru Formu