TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Özel Türk Eğitim Vakfı Trabzon Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Kantin Kiralama İhalesi 06 Haziran 2022

Özel Türk Eğitim Vakfı Trabzon Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Kantin Kiralama İhalesi

 

İşletmemize bağlı Türk Eğitim Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na ait kantin ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-        İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a-        Adresi: Türk Eğitim Vakfı Büyükdere Caddesi No:111 Şişli / İSTANBUL

b-       Telefon numarası: 0212 318 68 00 -0462 888 08 38

c-        Elektronik Posta: epirasa@tev.org.tr

d-       İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:  www.tev.org.tr

e-        İhale dokümanının alınacağı yer: TEV Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Ortahisar/TRABZON                   

 

2-        İHALE EDİLECEK YURT KANTİNİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

a.        Niteliği, türü ve miktarı: TEV Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu kantin                                           kiralama işi ( Trabzon)

b.        Süresi: 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 1 yıl olup kira süresi 10 aydır (Temmuz ve Ağustos ayı hariç)

c.         Aylık muhammen kira bedeli: 500 TL

d.        Öğrenci sayısı: 252

e.         Kantin alanı: 135.m2

f.          İşletme gideri (Elektrik, Su, Isınma):Yapılacak olan sözleşmede belirtilecektir.

3-         İHALENİN YAPILACAĞI YER, İHALEYE SON BAŞVURU TARİH VE SAATI İLE İHALE TARİHİ VE SAATİNE İLİŞKİN BİLGİLER    

a.        Yapılacağı yer: Büyükdere Caddesi No:111 Kat 6-8 Şişli / İSTANBUL

b.        Son başvuru tarihi ve saati: 1 Temmuz 2022, saat: 17.00 (postadaki gecikme dikkate alınmaz)

c.         İhale tarihi ve saati : 4 Temmuz 2022, saat:15.00

4-        İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a.        Komisyonca tespit edilen 10 aylık kira toplamı tutarın %20’ si olan 1000 TL. geçici teminat tutarı Türk Eğitim Vakfı’nın Garanti Bankası Mecidiyeköy Şubesi Şube Kodu: 119 TL Hesabı TR85 0006 2000 1190 0006 2961 27 no’lu hesabına yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi

b.        Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ve Nüfus Cüzdanı Sureti

c.         Öğrenim belgesinin bir örneği ( En az İlkokul veya İlköğretim Okulu mezunu olmak)

d.        Sabıka Sorgulama Belgesi (e-Devletten alınacak)

e.         Vergi Borcu Olmadığına dair yazı.

f.          Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporun aslı

g.        İkametgâh belgesi (e-Devletten alınacak)

h.        Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesi, İş Yeri Açma Belgesi, Kalfalık Belgesi, Sertifika veya Kurs bitirme belgesinden birisinin aslı veya onaylı sureti, (Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan Mesleki Eğitim Kanunu 3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre kantin işletmesi alanında Ustalık Belgesi olma şartı aranır. Katılımcılardan Ustalık Belgesine sahip olan isteklilerin belgelerinin tam olması durumunda diğer katılımcıların evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ustalık Belgesi ile İş Yeri Açma Belgesi veya Usta Öğreticilik Belgesi olanlar aynı statüde değerlendirilecektir. Bu statüde teklif verenlere ait belgelerin eksik olması halinde sırasıyla kantin işletmesi alanında kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.

i.          Kantin İşletmeciliği ihalesinden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge (son 15 gün içerisinde düzenlenmiş olması, Trabzon Kantinciler Odası yoksa Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak)

j.          Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu (Ek-1) (küçük zarf içerisinde ağzı kapalı üzerinde isin – soy isim yazılacak ve imzalanarak ihale dosyası içinde sunulacaktır.)

k.        Yurda ait kantının gördüğüne dair yurt yönetiminde alınmış örneğe uygun Yer Gösterme Belgesi (Ek-2)

l.          Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname

m.      İhaleye gerçek usulde gelir mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler teklif verebileceklerdir

n.        İstenilen belgelerin son altı aylık süre içerisinde düzenlenmesi gereklidir.

o.        Mevcut şartnamenin her sayfasının imzalanması ve “şartnameyi okudum aynen kabul ve taahhüt ediyorum” diye ibarenin bulunduğu son sayfanın da doldurulup imzalanarak, ihale dosyasına konulması gerekmektedir

5-        İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

a.        5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı ikinci Kısmının Altıncı bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar,

b.        T.C. Vatandaşı olmayanlar,

c.         Şirket dernekler, vakıf veya birlikler,

d.        Daha önce herhangi bir yurt vb. yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi fesih edilenler,

Bu durumda olup da ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmesi fesih edilerek teminatları gelir kaydedilecektir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

 

NOT: Vakfımız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapmaya, iptal etmeye ve dildiği fiyat ile dilediği kişilere vermeye yetkilidir.